X
   اهمیت انجام خودارزیابی در زمینه رعایت حقوق شهروندی توسط سازمان ها

 

خودارزیابی این توانمندی را به سازمان ها می دهد که بر اساس منطق و مدلی مشخص، به صورت مداوم به ارزیابی عملکرد خود پرداخته و در جهت بهبود عملکرد خود گام بردارند. سازمان ها می توانند با انجام خودارزیابی در زمینه رعایت حقوق شهروندی به طور مداوم خود را محک بزنند. خودارزیابی در زمینه رعایت حقوق شهروندی این قابلیت ها را در سازمان ها ارتقا می بخشد :

  • یادگيري سازماني و آگاهی در زمینه حقوق شهروندی را افزایش می دهد.
  • سازمانها داده ها و اطلاعات به روز و واقعي مبتني بر اعتماد و خوداظهاري را در زمینه رعایت حقوق شهروندی كسب می کنند.
  • سازمان ها نقاط قوت خود را در زمینه رعایت حقوق شهروندی می شناسند.
  • سازمان ها نقاط ضعف و  فرصت ها و زمينه هاي بهبود در زمینه رعایت حقوق شهروندی را می شناسند.

روش خود ارزیابی معرفی شده در این سامانه به دو شکل خودارزیابی سریع و خودارزیابی به شکل مفصل می باشد. قاعدتاً سازمانهایی که قصد محک زدن سریع خود در زمینه میزان رعایت حقوق شهروندی دارند بهتر است از روش خودارزیابی سریع معرفی شده استفاده نمایند. 

 
   
 
ارزیابی جامع ارزیابی انطباق
این سرویس برای سازمان های خارج از وزارت بهداشت،
جهت ارزیابی حقوق شهروندی فعال خواهد شد.
 
دی ان ان