X
   اهمیت انجام خودارزیابی در زمینه رعایت حقوق شهروندی توسط سازمان ها

 

خودارزیابی این توانمندی را به سازمان ها می دهد که بر اساس منطق و مدلی مشخص، به صورت مداوم به ارزیابی عملکرد خود پرداخته و در جهت بهبود عملکرد خود گام بردارند. سازمان ها می توانند با انجام خودارزیابی در زمینه رعایت حقوق شهروندی به طور مداوم خود را محک بزنند. خودارزیابی در زمینه رعایت حقوق شهروندی این قابلیت ها را در سازمان ها ارتقا می بخشد :

  • یادگيري سازماني و آگاهی در زمینه حقوق شهروندی را افزایش می دهد.
  • سازمانها داده ها و اطلاعات به روز و واقعي مبتني بر اعتماد و خوداظهاري را در زمینه رعایت حقوق شهروندی كسب می کنند.
  • سازمان ها نقاط قوت خود را در زمینه رعایت حقوق شهروندی می شناسند.
  • سازمان ها نقاط ضعف و  فرصت ها و زمينه هاي بهبود در زمینه رعایت حقوق شهروندی را می شناسند.
 
   
 
ارزیابی جامع ارزیابی انطباق
پس از انجام ارزیابی،
نتایج قابل مشاهده خواهد بود.
 
دی ان ان